top of page

Rettsområder

Med min varierte bakgrunn  fra offentlig og privat virksomhet har jeg et godt allmennjuridisk grunnlag. Jeg har arbeidet med en rekke rettsområder.

Spesialfelt

Kontrakter

 

Jeg hjelper deg med å skrive gode avtaler.  Å skrive gode avtaler krever en blanding av fantasi, godt språk og struktur.

  • Fantasi – for å kunne forestille seg tenkelige og utenkelige situasjoner som kan oppstå mellom avtalepartene, og regulere disse.

  • Godt språk – for å sikre at kontrakten er klar og utvetydig, og ikke åpner for unødig tvil om hvordan den skal forstås.

  • Struktur – slik at avtalen er logisk bygget opp og lett å finne frem i.

 

Dersom det allerede er oppstått tvist om en avtale som  er inngått, hjelper jeg deg å løse denne, om nødvendig ved rettsapparatets hjelp .

 

Mekling

 

Mekling gir gode muligheter til å finne løsninger som er mer skreddersydd enn rettsapparatet gir mulighet for. Noen ganger kan løsninger være overraskende enkle å finne med hjelp av en kreativ mekler som stiller de rette spørsmålene.

 

I mange saker er det lovpålagt med enten utenrettslig mekling eller forliksrådsbehandling før en sak kan bringes inn for tingretten. Jeg er sertifisert mekler. Mekling hos meg kan derfor brukes som alternativ til forliksrådet, som ofte har lang ventetid.

 

Arv/skifte/familierett

 

Rådgivning/praktisk bistand/rettstvister knyttet til ekteskap, samboerforhold, skilsmisse/samlivsbrudd, uskifte, testament, arv, arveoppgjør, barnefordeling. Jeg påtar meg ikke barnevernsaker.

 

Fast eiendom

Bistand ved inngåelse av sameiekontrakter og oppløsning av sameie, samt bistand ved salg av fast eiendom.

 

Arbeidsrett

Kjerneområdet av min advokatbistand innenfor arbeidsrett gjelder oppsigelse/avskjed og spørsmål om nedbemanning/omorganisering og stillingsendringer

bottom of page